Wandelroute 35. Wierum – Nes

Afstand: 4,5 km
Duur: ± 1 uur
Ondergrond: 2,3 kilometer van het wandelpad loopt over landbouwgrond. 2,2 kilometer loopt over verharde paden en wegen. km
Honden: Op particulier terrein, dat wil zeggen de wandelpaden over landbouwgrond, zijn honden niet toegestaan.
Geopend: januari t/m december

Stormramp Paesens Moddergat

Bijzondere historische info:
Wierum is een vissersdorp dat oorspronkelijk gebouwd is op een terp. Aan die terp dankt Wierum ook haar naam, want ‘wier’ betekent ‘terp’ en ‘hem’ is ‘hiem’ of ‘woonstede’. Wierum ligt aan de Waddenzee ten noordoosten van Dokkum. Aan de rand van het dorp staat de kerk met een toren die van turfsteen is gemaakt. De kerk is gebouwd in 1100. In vroegere tijden beklommen de vissers de kerktoren om de Waddenzee te kunnen zien. Bij de kerk staat tegenwoordig een monument ter nagedachtenis aan alle vissers die zijn omgekomen tijdens hun werk.


(Hervormde kerk Wierum)

Nes ligt aan de gegraven Nesser opvaart, een watertje dat loopt naar de waterloop Paesens. De naam van dit dorp betekent letterlijk 'landtong'. Nes ontleent deze naam aan het feit dat het vroeger een soort schiereiland was. Het dorp is van oudsher een land- en tuinbouwdorp en is ontstaan in de vroege Middeleeuwen.
Eén van de bekendste inwoners van Nes is Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939), later bekend geworden als (kinderboeken)schrijfster Nynke van Hichtum. In het dorp is een borstbeeld van haar geplaatst.
Centraal in het dorp, dat gebouwd is op en rond een terp, staat een Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. De kerk is in 1998 voor het laatst gerestaureerd.

Landschapskarakteristiek:
In Wierum kunt u de Waddenzee ruiken, horen en zien. Deze route leidt u door het weidse achter-de-dijk gebied naar Nes. U wandelt op oude bewaarde en herstelde paden, over terpen en van zee naar waterstromen.

Begin- en eindpunt
De route begint in Wierum bij route knooppuntbord 74, ter hoogte van Café de Kalkman. Vanuit hier loopt u over schouwpaden en landbouwgrond naar de Nesser opvaart. Vandaar uit loopt u Nes door en over een verharde weg en landbouwgrond naar de waterweg Paesens hier eindigt de route bij route knooppuntbord 92.

Wierum
Opmerkelijk is de ligging van de kerk in dit oude vissersdorp. Die staat aan de rand van het dorp. Dit in tegenstelling tot de meeste kerken in de gemeente, die midden in het dorp staan. De reden hiervoor is dat de vissers vroeger vanuit de kerktoren, die boven de dijk uit steekt, over de Waddenzee konden uitkijken. De kerk is gebouwd door timmerlieden rond het jaar 1100. Bij de kerk staat tegenwoordig een monument ter nagedachtenis aan alle vissers die om zijn gekomen tijdens hun werk.

Schouwpaden
Op de schouwpaden langs de Nesser opvaart zijn medewerkers van Wetterskip Fryslân ieder jaar actief bezig met schouwvoering. Het waterschap is namelijk verantwoordelijk voor de watersystemen, de waterstanden en de waterafvoer. En om een goede waterafvoer te garanderen, moeten de waterlopen in een goede staat zijn. Het waterschap controleert dit door elk jaar de particuliere waterlopen en perceelsloten te inspecteren en naar de onderhoudstoestand te kijken. Deze inspectie heet in waterschapstaal 'de schouw'.

Nes
Ongeveer twaalf kilometer ten noorden van Dokkum ligt het dorpje Nes (landtong); vroeger was er op deze plek een soort schiereiland. Nes is van oudsher een land- en tuinbouwdorp.
In de dorpskern staat een markante bakstenen kerk uit de dertiende eeuw. De zware bakstenen zadeldaktoren is in 1974 gerestaureerd en de rest van het monumentale gebouw kreeg in 1997 een 'opknapbeurt'. Het interieur werd in 1998 aangepakt en nu staat het kerkje er weer fantastisch bij, de kerk wordt nog steeds gebruikt voor zondagsdiensten.
Nes is jonger dan de terpdorpen, de eerste bedijking was ongeveer in 1180. Zeer waarschijnlijk was het dorp daarvoor ook al bewoond, want er zijn scherven gevonden die naar schatting van voor het jaar 1200 zijn.