Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden

Afstand: 3,4 km
Duur: 3/4 uur
Ondergrond: De hele route bestaat uit verharde wegen.
Honden: Op openbaar terrein zijn honden toegestaan.
Geopend: januari t/m januari
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie
Bijzondere historische info
In de Zwagermieden liep vanouds het stroomdal van de Oude Zwemmer, een waterloop ten noordoosten van de Zwagermieden die in de Petsloot uitkomt. In het natuurgebied zijn nog sporen te vinden van vier plassen die hier vroeger lagen. Zoals het moeras De Brekken, gelegen ten noorden van de brug bij de zuiveringsinstallatie, zijdelings aan de Petsloot.
Het tegenwoordige landschap van de Mieden kenmerkt zich door de grote openheid van laag gelegen weiland, afgewisseld met bosjes en ruige rietvelden van eerdere petgaten. Uit die petgaten is in de 19de en begin 20ste eeuw turf gewonnen. In de Zwagermieden werd eeuwen eerder ook al veen gegraven. In de 13de en 14de eeuw werd hier op grote schaal turf gewonnen voor onder meer het klooster van Dokkum, waar deze werd gebruikt als brandstof voor verwarming en bijvoorbeeld de steenbakkerij. Na die turfgraverij bleef laag en nat land over dat eigenlijk alleen maar geschikt was als hooiland. De betere grond voor het vee en het bouwland lag hogerop bij het dorpslint met de boerderijen van Kollumerzwaag en Zwaagwesteinde.

Landschapskarakteristiek
De Zwagermieden wordt begrensd door de Petsloot, de Kollumerzwaagstervaart, Easterbroeksterwei en de Miedwei. Het gebied heeft een agrarisch karakter. Dit Miedengebied is deels in eigendom van Staatsbosbeheer en deels van particuliere grondeigenaren.
De zuidwestelijke Mieden vormen een kleinschalig landschap met elzensingels en enkele bosjes op zand en veen. Het noordoostelijke deel is opener, veen en klei-op-veen. Het land wordt extensief gebruikt als wei- en hooiland en enkele boerenpercelen dienen nog als aardappel- en maïsland. De Zwagermieden is vooral een vogelgebied, waar reukgras nog gewoon groeit.
De Zwagermieden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), die moet zorgen voor een samenhangend stelsel van natuurgebieden met een eigen, voor de natuur gezonde waterhuishouding. De Zwagermieden vormt hierin een ‘natte-as’ schakel. Deze ‘natte-as’ loopt van het Lauwersmeer, via Dokkumer Nieuwe zijlen, het Sjoukjemuoigat (bij Kollum), de Wygeast en de Triemen, de Zwagermieden, de Valomster Leijen, De Houtwiel, It Bûtenfjild, naar het Groote Wielencomplex bij Leeuwarden. In het Friese merengebied en de Kop van Overijssel loopt de as verder naar het IJsselmeer. Door ecologische verbindingszones, zoals verbrede oeverzones langs sloten, vaarten en kanalen, zijn of worden natuurgebieden verbonden.

Bij de brug over de Kollumerzwagervaart kruist u route 45 Westergeest – Kollumerzwaag. Ook komt u route 48 Zwagermieden nog tegen. U kruist op de brug in de buurt van de zuiveringsinstallatie route 24 Dokkum - Zwaagwesteinde.

pagina 2

terug naar overzicht